Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 2.2.2018 objavilo javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019.

  • NAMEN JAVNEGA RAZPISA:

Namen javnega razpisa  je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.

  • PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (v nadaljevanju: upravičeno območje), povezana z:

-          vzpostavitvijo nove poslovne enote;

-          razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;

-          diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala; ali

-          bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

  • OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.270.755,00 EUR in so predvidena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki PP 989110 Dodatni ukrepi za problemska območja, EP 1536-11-0022.

 

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih leta 2018 in 2019, oziroma do porabe sredstev.

 

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

- leto 2018: 357.505,00 EUR

- leto 2019: 913.250,00 EUR.

  • ROK ZA ODDAJO VLOG:

Rok za oddajo vlog je 12. marec 2018.

 

Več na: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1135

Share
Ostale novice iz Posavja